הזמן חבר | פרסום | דף הבית | התחבר למערכת

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

22.04.2021
גם בפייסבוק:

תנאי שימוש באתר

השימוש באתר "אוטופיקס" (otofix.co.il - להלן "האתר") ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן ("התקנון" ו/או "ההסכם"). המשתמש מתבקש לעיין בתנאים המפורטים להלן באופן יסודי, שכן עצם השימוש באתר פירושו מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו.

אתר 'אוטופיקס'

 1. האתר הינו בבעלות דרימקס בע"מ ("החברה") אשר מפעילה באמצעות עובדיה את האתר. בכל שאלה המתעוררת עקב השימוש באתר המשתמש מוזמן לפנות לדרימקס בע"מ, רחוב הרקפת 4 , קרני שומרון ובאימייל info@otofix.co.il.
 2. בכל מקום בו מצוין 'מפעילי האתר' הכוונה היא גם ל'חברה'.
 3. תקנון זה נוקט, על דרך הנוחות, שימוש בלשון זכר. מובהר כי בכל מקום בו ננקט לשון זכר הכוונה היא גם לנקבה ולהפך.

על תנאי השימוש

 1. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין החברה. מוסכם ומובהר כי החברה ומפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי ע"י משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי החברה ומפעילי האתר.
 2. מפעילי האתר יהיו רשאים לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתם הבלעדי. החברה ומפעילי האתר יודיעו מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתם ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש בשירותי האתר יותנה בקבלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה.
 3. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילי האתר.

רציפות, זמינות ואמינות השירות

 1. מפעילי האתר יהיו רשאים, בכל עת, להפסיק או לשנות את מתן שירותי האתר, בין אם נתנו על הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לא, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור.
 2. מפעילי האתר יהיו רשאים להפסיק את חברותו של משתמש מסוים וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 3. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי יענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין מפעילי האתר מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משמוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו.

המידע המצוי באתר

 1. אתר 'אוטופיקס' מכיל מידע ממקורות שונים. המידע המוצג באתר מקורו ממשתמשים, מפעילי האתר, ספקי תוכן וממפרסמים שונים ("המידע").
 2. מידע המוצג על ידי משתמשים הינו בעיקרו מודעות ופרסומות של משתמשים (בין פרטיים ובין חברות ומוסדות) המבקשים להציע למכירה מוצרים ושירותים ("מידע משתמשים").
 3. מידע המוצג על ידי מפרסמים הינו בעיקרו מידע אשר נועד לעודד את המשתמש לרכוש מוצרים ו/או שירותים מאת מפרסמים ("מידע מפרסמים").
 4. בנוסף ועל מנת להעשיר את התוכן האתר ואת חווית המשתמש, ייתכן שיוצג באתר מידע המסופק על ידי ספקי תוכן שונים ו/או קישורים לאתרים של צדדים שלישיים.
 5. המידע המופיע באתרים המקושרים לתר ו/או הנמסר על ידי ספקי התוכן, המשתמשים ועל ידי המפרסמים אינו עובר סינון או וידוי. החברה אינה אחראית לנכונות, מהימנות ו/או דיוק המידע הנ"ל; הצגת המידע באתר אינה מהווה המלצה מצידה של החברה לרכוש שירותים ו/או מוצרים מסוימים. המשתמש מתבקש לנקוט דרך זהירות בשימוש במידע זה והמשתמש מצהיר ומתחייב כחי האחריות לשימוש במידע זה הינה על אחריותו בלבד.
 6. יובהר כי המודעות הנסרקות המאתרים:זה וזה, דפי זהב, יד 2, הומלס, מדס, winwin, לוח העיר (להלן "האתרים האחרים")נסרקות על ידי האתר באופן עצמאי ללא שיתוף פעולה כלשהו מצד האתרים האחרים. חברת דרימקס בע"מ (המפעילה את אתר אוטופיקס) הינה חברה עצמאית אשר אינה עובדת בשיתוף עם מי מהאתרים האחרים, ואינה קשורה אליהם.

עסקאות המתבצעות דרך האתר

 1. עסקאות המתבצעות בעקבות מידע המוצג באתר הן עסקאות בין מפרסם המידע ובין המשתמש ופרטי עסקאות אלו יסוכמו ויוסכמו בין המשתמש והמפרסם.
 2. החברה אינה צד לעסקה ואין לה כל אחריות באשר למימוש העסקה, כריתתה, אופייה וכן איכות המוצרים ו/או השירותים המסופקים במסגרת אותה עסקה.

הגבלת אחריות

 1. מפעילי האתר אינם מתחייבים ולא יהיו אחראיים לגבי כל טובין או שירותים הנרכשים או מושגים באמצעות האתר או כל עסקה אחרת שתתבצע דרכו.
 2. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד.
 3. מובהר כי אין באפשרות מפעילי האתר לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התכנים המועלים על-ידי המשתמשים באתר עצמו או באתרים אחרים. לפיכך, האחריות על תכנים אלו מוטלת על המשתמשים שהציבו אותם באתר בלבד, ובאחריותם הבלעדית לשאת בכל נזק ולשפות את מפעילי האתר בגין כל תביעה שתוגש בגין תכנים אלו.
 4. למרות האמור לעיל, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק, לערוך ולהשמיט תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר, וזו לפי שיקול דעתם הבלעדי. אין לראות בהחלטת מפעילי האתר לעשות כן קבלת אחריות על התכנים המופיעים באתר שלא הוצבו על ידם.
 5. מפעילי האתר לא יהיו חייבים ו/או אחראים בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמש, אפילו אם נמסר למפעילי האתר על האפשרות של אבדן שכזה.
 6. מפעילי האתר יהיו רשאים מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכד'. מפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, והמשתמש מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה.
 7. השירות מוצע למשתמש כמות שהוא (as is) ומפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שמפעילי האתר אינה אחראים לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירות ובתנאיו וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות.
 8. מפעילי האתר, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 9. מפעילי האתר מבצעים מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו, בהתאם להצהרת הפרטיות. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך, המשתמש פוטר את מפעילי האתר מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

הצהרות התחייבויות המשתמש

 1. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן לקשר אל האתר או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהבאים:
  • תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות.
  • תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר.
  • תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו"ב.
  • תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום לנזק.
  • תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי.
  • תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.
  • תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.
  • הפצת "דואר-זבל" (spam) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בו.

 2. המשתמש מצהיר כי הינו בעל כל הזכויות במידע אשר הינו מוסר ו/או מציג באתר. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק אשר ייגרם לה בעקבות הפרה של מצג זה.
 3. המשתמש מקנה למפעילי האתר את הזכות, ללא תשלום, להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידיו, לרבות העתקתם, שינויים, הפצתם ופרסומם בכל מדיה שהיא לרבות באינטרנט, דפוס, תקשורת סלולארית, כבלים, לווין ושידורי טלביזיה, וזאת בכפוף להצהרת הפרטיות.
 4. המשתמש מתחייב לספק נתונים אמיתיים ונכונים בלבד במהלך שימושו באתר, ובכלל זה פרטיו האישיים (שם, כתובת דואר-אלקטרוני וכדומה) ושיוכו (המקומות בהם למד, עבד, שירת וכדומה).
 5. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.
 6. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ללא אישור של מפעילי האתר. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, לרבות בתקשורת סלולארית, רדיו, פקסימיליה, שידורי טלביזיה, דפוס או בכל דרך אחרת, ללא אישור של מפעילי האתר. כן, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
 7. המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק שימוש כאמור.
 8. המשתמש יפצה את מפעילי האתר ו/או את הגורמים הקשורים להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן, על ידי המשתמש.

פרטיות

 1. השימוש באתר מהווה הסכמה מצידך לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. במהלך השימוש תאסוף החברה מידע אודות דפוסי השימוש שלך אשר ישמר במאגר המידע של החברה. החברה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של החברה.
 2. בשום מקרה לא יספקו מפעילי האתר מידע הקשור לפרטי-הקשר האישיים של המשתמש, כגון כתובת דואר אלקטרוני, כתובת (למעט עיר) או מספר טלפון, ללא קבלת הסכמה מראש של המשתמש, וזאת למעט במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים כאשר מידע זה רלבנטי.
 3. מובהר כי לחברה שמורה הזכות להעביר לצדדים שלישיים מידע מצטבר (אגרגטיבי) כלשהו אודות המשתמשים והנרשמים בו.
 4. יתכן כי ייעשה שימוש במידע לצורך פילוח פרסומי והפניית מסרים אישיים (פרסונליים) אליו, המתאימים לך, וזאת כל עוד לא יימסרו פרטים ספציפיים אודותיו לצדדים שלישיים, כמפורט בסעיף 1 לעיל.
 5. הינך מסכים ונותן את רשותך לכך שהחברה תשתמש בפרטים שמסרת במסגרת ההירשמות לאתר או במסגרת ההרשמה לכל אחד מהשירותים המוצעים על ידי האתר או כל עדכון של פרטים אלו וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלך (לרבות באמצעות COOKIES) לצורך שיפור השירות המוצע על ידי האתר ועל מנת ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים (המוצעים על ידי האתר ועל ידי צדדים שלישיים) העשויים לעניין אותך ולשגר אליך דברי פרסומת של מפרסמים. את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת תהיה החברה רשאית להביא לידיעתך באמצעות (א) משלוח לכתובת המגורים שלך; (ב) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת; (ג) הודעות מסרים קצרים, בין השאר לטלפון הסלולארי שלך (SMS); (ד) מערכות חיוג אוטומאטיות להעברת פקסימיליה או מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד שלך או הקווי.

  הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008. מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.

  מובהר שהחברה אינה אחראית לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, ואתה מסכים כי לא תהיה לחברה, למפעילי האתר ולאתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה.
 6. המשתמש יוכל, לפי בקשתו, להסיר עצמו מרשימת מקבלי הדואר האלקטרוני. במקרה כזה, תעמוד למפעילי האתר הזכות להפסיק את חברותו באתר, וזו לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 7. המשתמש יוכל לבקש למחוק עצמו ממאגר המידע המוחזק על-ידי האתר וזו על-ידי הפניית בקשה לצוות האתר.
 8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש וכל מידע הנוגע לשימוש שהמשתמש עשה/עושה באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין המשתמש לבין החברה, ו/או במקרה של הפרת התנאים ע"י המשתמש, ו/או במקרה שהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא סבורה כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של החברה עם צד שלישי כלשהו.

סמכות שיפוט

 1. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.